FINANCIJSKI I RAČUNOVODSTVENI POJMOVI

There are 414 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
Page:  1 2 3 Next »

P

Term Definition
P/E omjer

price-earnings ratio - odnos cijene /tržišne/ i zarade po dionici. Najvažnije mjerilo vrijednosti dionica na burzi.

Parametar

konstantna veličina u nekoj pojavi, projektu i sl.

Paritet

relacija između jedne jedinice i druge, može biti robni, devizni, troškovni i dr. paritet.

Pasiva bilance

sustavan pregled izvora sredstava poduzeća /kapital, rezerve, dugoročna rezerviranja, dugoročne i kratkoročne obveze, pasivna vremenska razgraničenja/.

Pasivna kamata

kamata koju banka plaća svojim depozitarima, prema tome to je za banku troškovna kategorija.

Patenti

dio nematerijalne aktive poduzeća, tj. dokument kojim se zaštićuje pravo korištenja novoga pronalaska.

Performance

u poslovnom komuniciranju poduzetnika izraz za poslovne moguućnosti, sposobnosti, snagu poduzeća.

Plan

posljedica planiranja sadržana u jedinstvenom dokumentu. Na stanovit način je i investicijski projekt plan.

Planiranje

misaoni proces i svjesna, znanstveno utemeljena djelatnost traženja i izbora željenih i ostvarivih ciljeva i zadaća u predstojećem, kraćem ili duljem razdoblju, razrada načina kojima se ti ciljevi i zadaće mogu ostvariti te usklađivanje postupaka nositelja djelatnosti kojima će se ciljevi i zadaci ostvariti. U investicijskim projektima planiraju se potrebna ulaganja, prihodi i rashodi, u fizičkom i financijskom smislu.

Poduzeće

udruga ljudi, financijskih, materijalnih i nematerijalnih sredstava te informacija radi obavljanja neke proizvodne, neproizvodne i druge gospodarske djelatnosti. Pojam "poduzeće" moguće je donekle izjednačiti s pojmom "trgovačko društvo" prema hrvatskom Zakonu o trgovačkim društvima.

Poduzetnik

inovativan, hrabar, ali i oprezan pojedinac izrazito spreman na preuzimanje rizika, a pokreću ga izgledi za ostvarenje profita i vjera u uspjeh, pa on, pokretanjem novih poduzetničkih programa, ulaže kapital i vrijeme, zapošljava druge ljude, osmišljava poslovni projekt, ostvaruje ga i kontrolira, da bi na kraju, kad isplati sve ostale sudionike, ostao s ostatkom prihoda; računa na dobitak, ali se pri tome oslanja na svoje osobite sposobnosti jer mu dobitak nitko ne jamči.

Pokazatelj

brojčani odnos međusobno ovisnih veličina kojim se iskazuje neko financijsko /gospodarsko/ stanje ili kretanje, odnosno pojava; koristi se na razini nacionalne ekonomije i u poduzeću, te kao sustav gospodarskih pokazatelja; izražavaju se stupnjem udjela, indeksima /indeksnim poenima/ i koeficijentima.

Pokriće troškova kamata

odnos dobiti prije oporezivanja i kamata prema troškovima kamata u obračunskom razdoblju. Pokazuje koliko puta su troškovi kamata pokriveni s dobiti kojoj se dodavaju kamate. Veći pokazatelj ohrabrujuće djeluje na kreditora.

Porez na dobitak

porez koji plaćaju pravne /ako to hoće, mogu i fizičke/ osobe koji samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobitka proizvodnjom, prometom robe i pružanjem usluga na tržištu. Osnovica poreza na dobitak je ostvareni dobitak poreznog obveznika u poslovnoj godini. Dobitak u smislu porezne osnovice je razlika između vlastitog kapitala poreznog obveznika na kraju i početku obračunskog razdoblja, umanjena za svotu poreznog gubitka i zaštitne kamate vlastitog kapitala, a uvećana za isplate i izuzimanja iz dobitka koje vlasnik koristi za vlastite potrebe i nisu vezane za obavljanje djelatnosti poduzetnika.

Porez na dodanu vrijednost

porez koji se obračunava u svim fazama proizvodnog i prometnog ciklusa, ali tako da u svakoj fazi oporezuje samo iznos dodane vrijednosti koja se ostvarila u toj fazi proizvodno-prometnog ciklusa. Radi se o neto-svefaznom porezu na prometu.

Porez na dohodak

porez koji plaća fizička osoba na dohotke od nesamostalnog rada, i/ili od samostalne djelatnosti i/ili od imovine i imovinskih prava. Osnovica poreza na dohodak je ukupna svota dohotka koju porezni obveznik ostvari radom u zemlji i inozemstvu.

Porezi

nepovratni derivacijski i prisilni javni prihodi što ih ubire država na temelju svojega financijskog suvereniteta, bez izravne protučinidbe; porezi su izravni i posredni, redoviti i izvanredni itd.

Porezna bilanca

sustavan pregled obračuna poreza na dobit poduzeća. U poreznoj bilanci utvrđuje se osnovica poreza na dobit, njeno uvećanje i umanjenje, ukupno obračunani porez na dobit, oslobađanja i olakšice, te konačna svota za uplatu. Porezna bilanca sastavlja se u postupku izradbe godišnjeg obračuna poduzeća.

Porezna stopa

u postotku izražena obveza koju je dužan podmiriti porezni obveznik na utvrđenu poreznu osnovicu.

Portfelj analiza

složena analiza vrijednosti i profitabilnosti sustava različitih vrijednosnih papira /po vrstama i izdavateljima/ sa svrhom iznalaženje optimalne kupnje ili prodaje.

Page:  1 2 3 Next »
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
Ukoliko želite dodati neku riječ pišite nam na effect@effect.hr

HNB tečajna lista

03.01.2020
Srednji
JPY JPY
100
6,109155
CHF CHF
1
6,854022
GBP GBP
1
8,781009
USD USD
1
6,646529
EUR EUR
1
7,442783
$ Odabir valute
= Odabir valute