FINANCIJSKI I RAČUNOVODSTVENI POJMOVI

There are 414 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
Page:  1 2 3 Next »

D

Term Definition
Dan plaćanja

nadnevak, datum plaćanja neke financijske obveze, najčešće kreditne rate, dospijeća vrijednosnice i sl.

DCF

diskontirani cash-flow - vremenska serija cash-flowa /dobiti, neto-primitaka/ umanjena za određeni diskont, kako bi se u obzir uzela vremenska ovisnost novca.

Deflacija

monetarno stanje koje karakterizira kontinuiran i opći pad cijena u određenom razdoblju u odnosu na prethodno razdoblje. U deflacijskim uvjetima pojavljuje se i oskudica domaaćeg /nacionalnog/ novca, odnosno neravnoteža između novčane i robne mase, što se može negativno odraziti na proizvodnju, ako se deflacija zadrži u duljem razdoblju.

Dekurzivna kamatna stopa

stopa po kojoj naraste novčana jedinica zajedno s kamatama na kraju određene godine. Stopa po kojoj se isplaćuju kamate krajem termina.

Dekurzivni obračun kamata

obračun kamata na kraju utvrđenog termina, pri čemu se kamate obračunavaju od početne vrijednosti svote.

Depozit

novčani polog na računu u banci; prema cilju ulaganja može biti blagajnički i štedni; prema sadašnjoj bankarskoj praksi razlikujemo neprave /banci služe za kreditiranje/ i prave /banci su dani samo na čuvanje/; prema roku dijele se na depozite po viđenju, s otkaznim rokom; ako je korištenje depozitom ograničeno zakonima ili slobodnom odlukom vlasnika, riječ je o ograničenim i neaktivnim depozitima.

Depoziti po viđenju /a vista depoziti/

novčana sredstva pravnih ili fizičkih osoba u banci koja se mogu povući prema potrebama vjerovnika. Kamatna stopa na takve depozite obično je niža u odnosu na druge vrste depozita.

Deprecijacija

smanjenje vrijednosti nacionalne valute, odnosno povećanje vrijednosti strane valute; izražava se kroz pad kupovne moći domaćeg novca. Deprecijacija je posljedica tržišnih odnosa, a ne /kao u slučaju devalvacije/ jednostrani akt monetarnih vlasti.

Derivati

vrijednosnica kojoj je vrijednost određena drugom vrijednosnicom.

Devalvacija

jednokratno smanjenje tečaja domaćeg novca u odnosu na stranu valutu. Stimulativno djeluje na izvozno gospodarstvo. Obično se povećava devizni priljev, a smanjuje devizni odljev. Ipak, devalvacija ukazuje na slabosti nacionalne ekonomije.

Devizni depozit

polog u banci koji predstavlja obvezu banke u stranoj valuti.

Devizni tečaj

odnos vrijednosti domaće i strane valute; cijena domaće valute izražena stranom valutom ili obratno; razlikujemo slobodne tečajeve /određene na temelju odnosa ponude i potražnje/ i fiksne tečajeve /službeno utvrđene propisima/.

Dijagnoza

analitički postupak u fazi odlučivanja kojim se, na temelju analize relevantnih činjenica, definira problem odnosno stvarni uzroci nastanka neke netipične, nestandardne, nenormalne, neočekivane ili neplanirane pojave, čime se ostvaruju pretpostavke za traženje primjerenog rješenja.

Diler

posrednik s ekskluzivnim pravom prodaje robe inozemnog nalogodavca - principala na određenom području /ovlašteni diler/; posluje u svoje ime i za svoj račun, a zarada mu je provizija što mu je za prodanu robu odobrava principal.

Dinamička procjena vrijednosti poduzeća

model procjene vrijednosti poduzeća suština kojega se svodi na mogućnost poduzeća da u budućnosti odbacuje neto dobitak, odnosno profit. Prema ovome modelu, budući neto primici /profit i sl./ svode se tehnikom diskontiranja na sadašnju vrijednost, dakle uvažavaju se vremenske preferencije novca.

Dinamički pokazatelji poslovanja

sustav pokazatelja rentabilnosti investicijskog projekta /neto-sadašnja vrijednost, interna stopa rentabilnosti i vrijeme povrata projekta/ u kojemu se u obzir uzima i vremenska ovisnost novca. Prema tome pristupu, primici i izdaci u početnim godinama projekta imaju veće vrijednosti od posljednjih godina. Da bi se sveli na sadašnju vrijednost, primici i izdaci se diskontiraju, primijenjući odgovarajuću stopu /diskontnu, kamatnu, prinosa/ koja odražava vremensku preferenciju novca.

Dioničar

vlasnik vrijednosnog papira u obliku dionice nekoga dioničkog društva te uživatelj svih prava koje mu to vlasništvo omogućuje.

Dionice

vrijednosni papiri kojim se potvrđuje idealni dio u vlasništvu dioničkog društva. Dionicama se ostvaruje pravo na dividendu /sudjelovanje u raspodjeli dobiti/, pravo na sudjelovanje u upravljanju dioničkim društvom i dr. Najčešće se razlikuju obične /redovite/ i preferencijalne dionice.

Dionice na donositelja

vrijednosni papiri u kojemu imatelj prava nije poimenično naveden, što znači da će se obveza podmiriti svakom donositelju, odnosno imatelju. Izdavatelj je obvezan označenu svotu isplatiti svakoj osobi koju mu dionicu na donositelja predoči radi isplate.

Dionice na ime

vrijednosni papir u kojemu je imatelj prava poimenično naveden, što znači da će se obveza podmiriti samo poimence navedenoj osobi. Obično je riječ o dionicama koje još nisu otplaćene. Takve dionice nisu privlačne kao platežno sredstvo.

Page:  1 2 3 Next »
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
Ukoliko želite dodati neku riječ pišite nam na effect@effect.hr

HNB tečajna lista

03.01.2020
Srednji
JPY JPY
100
6,109155
CHF CHF
1
6,854022
GBP GBP
1
8,781009
USD USD
1
6,646529
EUR EUR
1
7,442783
$ Odabir valute
= Odabir valute