FINANCIJSKI I RAČUNOVODSTVENI POJMOVI

There are 414 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
Page:  1 2 Next »

A

Term Definition
A-vista

novčana obveza koja se plaća po viđenju, odnosno na zahtjev vjerovnika.

ADT pokazatelji

sustav financijsko-ekonomskih pokazatelja kojim se izražava učinak poslovnog procesa. Koriste se u postupku analize, dijagnoze i terapije /ADT/ poslovanja. Riječ je o sedam pokazatelja povezanih u jednu cjelinu, kojima se omogućuje objektivna prosudba o sposobnosti poduzeća za opstanak i razvitak.

Akreditiv

pismeni dužnikov /komitentov/ nalog banci da prema vjerovnikovom nalogu, uz predočenje dokumenta specificiranih u dužnikovu nalogu /ili bez toga uvjeta/, plati određenu svotu; ako je predočivanje dokumenata uvjet plaćanja, akreditiv se zove dokumentarni, a ako taj uvjet ne postoji, akreditiv je osobni.

Aktiva

dio bilance poduzeća koji predstavlja njegovu materijalnu i nematerijalnu imovinu od koje se mogu očekivati buduće ekonomske koristi.

Aktiva bilance

sustavan pregled cjelokupne dugotrajne i kratkotrajne imovine poduzeća /nematerijalna, materijalna i financijska imovina, potraživanja, aktivna vremenska razgraničenja/.

Aktivna kamata

kamata koju banka obračunava i naplaćuje na dane kredite.

Akumulacija

dio ostvarene neto-dobiti zadržane za obnovu, revitalizaciju i razvitak poduzeća.

Akumulativnost

odnos zadržane neto-dobiti prema prosječnim poslovnim /ukupnim/ sredstvima.

Amortizacija

smanjenje vrijednosti osnovnog sredstva zbog fizičke, tehnološke i ekonomske zastarjelosti. Svrha je da se obračunom i novčanim sredstvima amortizacije zamjene amortizirana /potrošena/ osnovna sredstva. Razlikujemo linearnu i ubrzanu amortizaciju.

Amortizacija obveznica

postupak isplate tražbina iz obveznica.

Amortizacija zajma, kredita

postupak isplate obveza po zajmovima, odnosno kreditima, tj. otplata glavnice i isplata pripadajućeg dijela kamata.

Analiza

postupak kojim se raščlambom istražuje povezano /su/djelovanje većeg ili manjeg broja varijabli na neku pojavu ili proces.

Anticipativna kamatna stopa

stopa po kojoj se kamata isplaćuje početkom termina.

Anticipativni obračun kamata

obračun kamata unaprijed za određeno razdoblje, pri čemu se kamate obračunavaju početkom termina od konačne vrijednosti glavnice.

Anuitet

obrok povrata zajma što se periodično otplaćuje prema posebnom otplatnom planu, a sadrži dio duga i pripadajuću kamatu.

Anuitetska metoda

postupak utvrđiivanja ekonomsko-financijske učinkovitosti ulaganja na temelju uspoređivanja i diskontiranja prosječnih godišnjih primitaka i izdataka.

Aprecijacija

porast vrijednosti jedne valute izražen tečajem druge valute.

Apsolutna učinkovitost ulaganja

ukupni neto primici u vijeku projekta svedeni tehnikom diskontiranja na sadašnju vrijednost, a iz kojih bi se trebali podmiriti kapitalni troškovi, profit i dividenda.

Aritmetička sredina

zbroj vrijednosti numeričkog niza podijeljen s brojem članovima toga niza.

Aval

mjenično jamstvo.

Page:  1 2 Next »
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
Ukoliko želite dodati neku riječ pišite nam na effect@effect.hr

HNB tečajna lista

03.01.2020
Srednji
JPY JPY
100
6,109155
CHF CHF
1
6,854022
GBP GBP
1
8,781009
USD USD
1
6,646529
EUR EUR
1
7,442783
$ Odabir valute
= Odabir valute