FINANCIJSKI I RAČUNOVODSTVENI POJMOVI

There are 414 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
Page:  1 2 Next »

B

Term Definition
Bainov index

pokazatelj tržišne moći poduzeća, sposobnost poduzeća da trajno ostvaruje iznadprosječan profit.

Banka

novčarska ustanova za primanje depozita, davanje kredita i financijskih usluga šireg spektra.

Bankovna garancija

instrument osiguranja plaćanja ili izvršavanja ugovornih obveza.

Bankrot

stečaj, propast poduzeća.

Benefit-cost analiza

posebna vrsta financijske analize isplativosti /rentabilnosti/ ulaganja, koja se primijenjuje u ocjenjivanju javnih investicijskih projekata /infrastruktura, društvene djelatnosti i sl./. U odnos se stavljaju sve koristi /izravne i posredne/ i troškovi /izravni i posredni/ određenog projekta.

Benefit-cost omjer

krajnji financijski rezultat benefit-cost analize, pri čemu su u brojniku kvantificirane sve koristi, a u nazivniku svi troškovi pojedinog javnog investicijskog projekta. I ovdje se primijenjuje postupak diskontiranja budućih koristi i troškova, pri čemu se koristi tzv. socijalna diskontna stopa /obično nešto niža od opće kamatne stope/. Projekt je prihvatljiv ako je dobivena vrijednost /koeficijent/ iznad 1.

Beta

odnos između prinosa od ulaganja u vrijednosnice i tržišnog prinosa.

Bilanca

dvostrani račun koji na lijevoj strani /aktiva/ prikazuje sredstva /imovinu/ poduzeća po njihovoj funkcionalnoj namjeni, a na desnoj strani /pasiva/ izvore sredstava. U novom obračunskom sustavu termin "bilanca" koristi se umjesto ranijeg "bilanca stanja" ili "imovinska bilanca". Aktiva i pasiva moraju biti jednake. Uravnoteženost aktive i pasive jest ekonomska činjenica prema kojoj se niti jedno sredstvo u aktivi ne može iskazati a da nema svoj izvor u pasivi.

Bilanciranje

uravnoteženje nečega što se može mjeriti, procijeniti i čime se može iskazati rezultat, statička procjena vrijednosti poduzeća svojevrstan je oblik bilanciranja.

Bilješke uz financijska izvješća

temeljno financijsko izvješće koje su obvezni sastaviti svi poduzetnici. Bilješke uz financijska izvješća obično sadrže primijenjenu računovodstvenu politiku, primijenjene metode za obračun troškova, raščlanjene materijalne troškove i troškove osoblja po stavkama, strukturu iskazanih obveza u bilanci, podatke o dionicama /udjelima/, druge podatke koji pridonose točnijem informiranju o poslovanju i sl.

Bjanko kredit

posebna vrsta kredita koja se daje bonitetnim tvrtkama, bez posebnih instrumenata osiguranja.

Blagajnički zapis

kratkoročni vrijednosni papir kojim se njegov izdavatelj /obično banka/ obvezuje kupcu u utvrđenom roku dospijeća isplatiti nominalnu vrijednost zapisa zajedno s kamatama. Blagajničkim zapisima obično se prikuplja gotovina, tj. smanjiti novčana masi i uspostaviti monetarna ravnoteža.

Bonitet

u poslovnom smislu izraz financijskog stanja poduzeća. Sposobnost poduzeća da financijski podrži poslovne aktivnosti, podmiri svoje obveze i dugove, u širem smislu i buduću investicijsku i razvojnu aktivnost. Sustav financijskih pokazatelja kojim se ocjenjuje poslovna sposobnost /performance, snaga/ poduzeća.

Broj dana vezivanja

odnos broja dana u godini /360 ili 365/ prema koeficijentu obrtanja /obrtnih sredstava, zaliha, potraživanja i sl./ koji pokazuje prosječno trajanje proizvodnog /poslovnog/ ciklusa izraženo u danima.

Broker

tržišni posrednik /tvrtka ili pojedinac u njoj/ koji povezuje kupca s prodavateljem, a da sam ne posjeduje predmet kupoprodaje; postoje brokeri na burzama, brokeri u prometu robom, brokeri za osiguranje, zakup brodskog prostora itd.

Brokerska tvrtka

trgovačka društva specijaliziran za burzovno poslovanja, odnosno promet dionica.

Bruto-bilanca

jedinstveni i sustavni pregled dugovnog i potražnog prometa i stanja /salda/ pozicija svih računa /konta/ u određenom obračunskom razdoblju. Služi kao predložak izradbi financijskih izvješća.

Bruto-dobitak

ukupan prihod poduzeća umanjen za poslovne, financijske i izvanredne rashode.

Bruto-marža profita

bruto-dobit /dobit prije kamata i poreza/ u odnosu na ukupan prihod.

Burza

stjecište organizirane prodaje i kupnje deviza, vrijednosnih papira, kredita i/ili robe. Veće burze organizirane su u većim gradovima razvijenih zemalja tržišnog gospodarstva.

Page:  1 2 Next »
All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z
Ukoliko želite dodati neku riječ pišite nam na effect@effect.hr

HNB tečajna lista

03.01.2020
Srednji
JPY JPY
100
6,109155
CHF CHF
1
6,854022
GBP GBP
1
8,781009
USD USD
1
6,646529
EUR EUR
1
7,442783
$ Odabir valute
= Odabir valute