NEOLIBERALNI TOTALITARIZAM

Spektar - Politika


neoliberalizam

Prema Bratoljubu Klaiću, totalitarizam je "način vladanja, u kojem država uzima pod svoju kontrolu sve pojave javnog i kulturnog života i strogim mjerama sprečava svaku privatnu inicijativu".

Definicija je imperfektna. Subjekt totalitarizma nije samo država. U totalitarizmu, pa ma kakav on bio, ne mogu se kontrolirati sve pojave kulturnog života. Totalitarizam se može izražavati i u sprečavanju svega što nije privatna inicijativa.

Uzmimo da se fašizam i komunizam (u smislu režima, koje su uspostavili ljudi koji su se nazivali komunistima, a bili su pripadnici političke stranke koja je prisvajala monopol političke avangarde, predvodnice društva) bili oblici totalitarizma 20. stoljeća.

S nastupom 21. stoljeća ni fašizam ni komunizam (u smislu "komunističkih" režima kakvi su bili, a još su tu i tamo na izdisaju - Kuba, Sjeverna Koreja, ili su se već donekle transformirali u "kapitalistički komunizam" - Kina) nisu više aktualni.

Na djelu je, međutim, jedan novi totalitarizam, kojeg bismo, jer nam možda nedostaje sociološke imaginacije, nazvali - neoli-beralni totalitarizam! Netko bi mogao primijetiti: neoli-be-ral-ni totalitarizam jest isto što reći i: drveno željezo! Ali - već neo-liberalna ideologija jest totalitarna, a pogotovo je to praksa neoliberalizma.

Još nešto: i fašizam i komunizam su težili da postanu svjetski poreci, ali nisu i postali. Neoliberalni totalitarizam pak upravo nastaje kao svjetski poredak. Nitko, ni jedna od postojećih i novih država (jer taj neoliberalni totalitarizam "proizvodi" i nove države i vjerojatno će ih "proizvesti" još dvjesta-trista, uz sadašnjih dvjesta), ni jedan etnos, ni jedan jezik, ni jedna religija, ni jedan kutak globusa neće ga, izgleda, ostati pošteđen.

Riječ je, dakle, o globalnom totalitarizmu, a njegovi ideolozi i svi oni koji ga nameću i propagandom i novcem i oružjem (recimo "humanom bombardiranjem"), uvjereni su da će on biti vječan i da je s njime već nastupio kraj povijesti.

Kantovski ideal vječnog mira zamijenjen je, u današnjoj svjetskoj zbilji, buševskim idealom amerikaniziranog čovječanstva, u kojem će jedna jedina, inače obećana zemlja prvih pionira koji su pokoravali kontinent Indijanaca, sa samo pet posto svjetskog stanovništva, vječno stražariti u ulozi svjetskog suca i svjetskog policajca i svima nametati društveno uređenje, koje počiva na ekonomiji profita i socijalnoj nejednakosti.

Neoliberalni totalitarizam se ne ostvaruje u ovoj ili onoj zemlji, svejedno koliko velikoj i moćnoj ili maloj ili slaboj, već, kako rekosmo, u cijelom svijetu. U nekim zemljama na vlasti su diktatori, u drugima autoritarni pojedinci, u trećima formalno demokratski izabrani moćni pojedinci, u četvrtima parlamenti, u petima vojne hunte, u šestima je još bezvlašće, ali svima se danas nameće pokornost Americi i ekonomiji koja omogućava eksplo-ata-ciju u korist te najjače zemlje i nekoliko njezinih satelita.

U velikoj većini zemalja ustavi garantiraju punu političku demokraciju, ali stvarna politička demokracija danas postoji u samo dvadesetak zemalja, a u drugima ona je tek kulisa, ako ne i farsa. U tim zemljama umjesto demokracije postoje demokrature, kao na primjer u svim današnjim tzv. tranzicijskim zemljama.

U većini zemalja još se proganjaju svi koje se, po američkim kriterijima, svrstava u "ekstremiste" ili "teroriste", a u mnogim zemljama i ubijaju politički protivnici.

Za kreatore i upravljače svjetskog neoliberalnog totalitarizma uopće više nije važno kako je većini ljudi u većini zemalja, glavno je da ih oni koji su u tim zemljama vlastodršci slušaju i da im ne prave nikakve probleme u nametanju i infiltriranju interesa gos-po-dara svijeta. Na tapeti je, a po svoj prilici naći će se i na udaru, svim raspoloživim oružjima, osim zasad termonuklearnog i bio-loškog, danas nekoliko zemalja koje su proglašene "osovinom zla", ali prema potrebi, u "osovinu zla" bit će svrstavane i druge zemlje.

Svijet je najzad nalik na jedno veliko selo, u kojem je sve vidljivo i sve poznato, zahvaljujući internetskom umrežavanju. Iz svemira se već može kontrolirati i kada bilo koji zemljanin uđe u zahod, ako ga ima. Ta kontrola je već totalitarna, a osobito nakon zbivanja u SAD 11. rujna 2001. Građanske slobode i ljudska prava danas su pojačano ugroženi i u zemlji koja je svima uzor demo-kra-cije i koja svima demokraciju nameće. U neoliberalnom tota-litarizmu ideali francuske revolucije: sloboda, bratstvo, jednakost neće biti ostvareni već bačeni pod noge.

Neoliberalni totalitarizam ogleda se prije svega u nametanju privatnog vlasništva nad svim i svačim i u tobožnjoj slobodi tržišta. Kao da će privatno vlasništvo biti jedino i vječno, a tržište jedini instrument unapređenja i reguliranja društva. Sfera slobode već je ograničena jedino na slobodu konzumacije, ako čovjek ima novca da kupuje i plaća i, izgleda, na slobodu u sferi seksa.

Ima li šansi da konačni trijumf totalitarizma, koji je upravo u ofenzivi na cijelom globusu, izostane? Da se svijet spasi od njegova instaliranja kao vječnog poretka?

Ima.

Svojedobno, negdje početkom i u prvim desetljećima 20. stoljeća, svijet je bio u znaku kolonijalnog imperijalizma. Anti-impe-rijalistički pokret je tada bio ona snaga koja ga je osporavala i rušila, pa je taj klasični imperijalizam najzad i srušen u anti-kolonijalnim i socijalističkim revolucijama 20. stoljeća. Pa je onda fašizam iznikao iz imperijalističkih apetita kapitalističkih zemalja, koje su zakasnile u svom razvoju i zaposjedanju kolonija - Njemačke, Italije, Japana. Htio je zavladati svijetom, no porazio ga je antifašistički pokret uoči i u toku Drugog svjetskog rata, a u kojem su se zajedno našle druge najjače i najrazvijenije zemlje, i tad jedina, a danas iščezla socijalistička zemlja, koja se uspjela domoći uloge jedne od dvije velesile. Nakon pobjede nad fašiz-mom, antifašistički se pokret rascijepio na dva nepomirljiva pola i rezultat je bio bipolarni svijet, sa kapitalističkom i socijalističkom alternativom. Kapitalistička se alternativa pokazala nadmoćnom, ekonomski, tehnološki, pa i civilizacijski, no cijena njezine pobjede bila je neoliberalna solucija, koja je evo već dovela do neoliberalnog totalitarizma.

Nasuprot neoliberalnom totalitarizmu rađa se, međutim, danas antiglobalistički pokret. Hoće globalizaciju, ali ne na načelima i s praktičnim posljedicama neoliberalnog totalitarizma, čiji je jedini motiv zgrtanje profita u korist centara svjetskog kapitala i multinacionalnih kompanija.

Moramo pripadati tom antiglobalističkom pokretu. On će ipak kad-tad srušiti neoliberalni totalitarizam, kao što je anti-impe-rijalistički pokret srušio klasični imperijalizam, a antifašistički pokret fašizam.

6. svibnja 2008.

"Hrvatska ljevica"

HNB tečajna lista

03.01.2020
Srednji
JPY JPY
100
6,109155
CHF CHF
1
6,854022
GBP GBP
1
8,781009
USD USD
1
6,646529
EUR EUR
1
7,442783
$ Odabir valute
= Odabir valute